Hoërskool   Laerskool   Kleuterskool   Koshuis  
PROSPEKTUS
As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.
 
         
 
 
Welkom by Stella Hoërskool
 
 
 
Hoërskool Stella
is die helderste ster aan die
Afrikaanse plattelandse skole hemelruim.

Stellaskool
 
VISIE

VISIE

DIE HELDERSTE STER AAN DIE AFRIKAANSE PLATTELANDSE SKOLERUIM
MISSIE

MISSIE

Die leuse van Hoërskool Stella "Opoffering oorwin", sal ten volle uitgeleef word deur:

  1. Christelike opvoeding aan elke leerder te bied as toerusting vir die eise van die volwasse lewe deur waardes soos lojaliteit, vertroulikheid, selfdissipline, respek, trots, eerlikheid en verantwoordelikheid te vestig.
  2. Aan elke leerder geleentheid te bied vir optimale ontwikkeling van verstandelike,fisieke, emosionele, psigologiese en sosiale vermoëns.
  3. Kwaliteit onderwys in Afrikaans te bied deur alle beskikbare fisiese en menslikehulpbronne optimaal te benut, te bestuur en professionele etiek te handhaaf.
  4. Erkenning van die individualiteit en alle ander basiese menslike regte volgens dieGrondwet van die Republiek van Suid-Afrika.
  5. ’n Opvoedkundige omgewing te skep wat bevorderlik is vir die optimale ontwikkelingvan elke leerder.
  6. Fisieke en emosionele sekuriteit en geborgenheid te bied aan elke leerder en personeellid.
  7. ’n Gemoedelike atmosfeer te skep wat bevorderlik is vir die effektiewe kommunikasie tussen al die persone wat geassosieer word met die skool.
  8. Die bevordering van doeltreffende vennootskapsverhoudings en mede-eienaarskap tussen alle leerders, personeel, beheerliggaamlede, ouers, donateurs en die breë gemeenskap.
  9. Die maksimale groei en potensiaalontwikkeling van alle personeellede te verseker.
Kleinskooletos

Kleinskooletos

Veilige geestesomgewing

Innige persoonlike verhoudings

Individuele aandag

Voltydse berading

Akademie

Akademie

Omvattende vakkeuses

Spesialisvakonderrig

Remediërende onderrig

Rekenaarvaardigheid vir almal

Universiteitsvrystelling

100% slaagsyfer

Kandidate in top 20 van provinsie

Kernwaardes

Kernwaardes

Toewyding

Spanwerk

Individualiteit

Regverdigheid

Lojaliteit

Nederigheid

Empatie

Eerlikheid

Sport

Sport

Uitmuntende hoofstroomsporte

Gespesialiseerde, doelgerigde afrigting

Konsekwente individuele prestasies

Konsekwente spansportprestasies

Kultuur

Kultuur

Uitmuntende ondersteuning in uitvoerende kunste

Openbare gespreksforums

Kultuurgeleenthede

Kulturele bewusmaking

Prospektus

Prospektus

As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.

 
 
 
 
Belangrike Inligting

Volg ons op   facebook

Skool heropen 18 Julie 2016 om 07H30
Geniet die Winter Vakansie!

Philip Moolman

29 Julie 2016

Opedag 2016
* Wisseltrofee en sertifikaat vir die BESTE skool in atletiek.

* Wisseltrofee en sertifikaat vir skool wat oor 21 jaar deurlopend GOED presteer.

* Trofee en sertifikaat vir TOP 10 skole.

* Sertifikaat vir meer as 50% leerders wat kwalifiseer vir graadstudie.

* Wisseltrofee en sertifikaat vir die skool wat die BESTE presteer in Engels Eerste Addisionele Taal.

Baie dankie aan die Graad 12 leerders van 2015, wat van die trofee's moontlik gemaak het. Ons is baie trots op julle. Dankie ook aan elke leerder, hul ouers en onderwysers vir die harde werk, opoffering en toewyding tydens 2015.

 

Trotse Borg van ons sport klere

Kloktye
SKOOLTERMYNE 2016

 

1

2

3

4

Skole open

13 Januarie

5
April

18
Julie

10
Oktober

Skole sluit

18
Maart

24
Junie

30
September

7 (9) Desember

 
         
 
 
 
Besoekers
 
   
   
 
   
   
 
 
Adverteer op hierdie webwerf en ondersteun Stella Hoërskool
 
 
Vir meer inligting om hier te adverteer kontak
stellaADS@kreativan.co.za
081 440 6455